คำประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของ ลูกค้าบุคคลที่ขอออกใบกำกับภาษีเต็มรูป
ReadyPlanet.com
คำประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของ ลูกค้าบุคคลที่ขอออกใบกำกับภาษีเต็มรูป

 

คำประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

ของลูกค้าบุคคลที่ขอออกใบกำกับภาษีเต็มรูป

 


 

เนื่องด้วยกฎหมายได้กำหนดให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจัดทำใบกำกับภาษีและสำเนาใบกำกับภาษีสำหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการทุกครั้งและในกรณีออกใบกำกับภาษีเต็มรูปจะต้องมีชื่อที่อยู่เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรหรือเลขบัตรประจำตัวประชาชน(“ข้อมูลส่วนบุคคล“) ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ(ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า“ท่าน”)

บริษัท ไดโซซังเกียว (ประเทศไทย) จำกัด (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้เรียกว่า“บริษัท”) ได้จัดทำคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้นเพื่อให้ท่านซึ่งเป็นลูกค้าที่ขอออกใบกำกับภาษีเต็มรูปได้ทราบและเข้าใจรูปแบบการเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยดำเนินการในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลในประกาศฉบับนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินและสิทธิต่างๆของท่านดังนี้

 

1.      วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยวัตถุประสงค์ เพื่อปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายที่ให้จัดเก็บรักษาสำเนาใบกำกับภาษีและเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการแก่ท่านในครั้งต่อไป

 

2.      ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐาน

การปฏิบัติตามกฎหมายได้แก่การออกใบกำกับภาษีเต็มรูปและการจัดเก็บรักษาสำเนาใบกำกับภาษีซึ่งเป็นเป็นไปตาม พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร มาตรา86และ87/3

เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายเมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อใช้ในการออกใบกำกับภาษีเต็มรูปบริษัทอาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการออกใบกำกับภาษีเต็มรูปในครั้งต่อไปที่ท่านมาใช้บริการ

 

3.      ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมและใช้

เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้แจ้งในข้อ1.บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังรายการต่อไปนี้

3.1.   แหล่งข้อมูลและรายการข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมมีดังนี้

แหล่ง/วิธีการเก็บรวบรวม

รายการข้อมูลส่วนบุคคล

1.เก็บข้อมูลจากท่านโดยตรงณจุดขาย

-  ชื่อ,นามสกุล,เลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขบัตรประจำตัวประชาชน,ที่อยู่,เบอร์โทรศัพท์

 

 

3.2.   จุดประสงค์การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

จุดประสงค์ในการใช้ข้อมูล

รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้

1.เพื่อใช้ออกใบกำกับภาษีเต็มรูปและสำเนาใบกำกับภาษี(สำหรับจัดเก็บตามกฎหมาย)

-  ชื่อ,นามสกุล,เลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขบัตรประจำตัวประชาชน,ที่อยู่,เบอร์โทรศัพท์

 

 

 

4.      การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อกรมสรรพกรและเจ้าหน้าที่ของกรมกรมสรรพกรตามที่กฎหมายกำหนดไว้และอาจจำเป็นต้องเปิดเผยในกรณีที่มีการร้องขอจากหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจในการขอข้อมูลส่วนบุคคลเช่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานอัยการศาลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอำนาจในการขอข้อมูลส่วนบุคคลเช่นพนักงานสอบสวนอัยการเป็นต้นและอาจมีการเปิดเผยให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อประโยชน์ในการดำเนินคดีของบริษัทเองด้วย

 

5.      สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ.2562ของท่าน

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ.2562มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในความควบคุมของท่านได้มากขึ้นโดยท่านสามารถใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ.2562เมื่อบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

    5.1. สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิขอเข้าถึงรับสำเนาและขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมไว้โดยปราศจากความยินยอมของท่านเว้นแต่กรณีที่บริษัทมีสิทธิปฏิเสธคำขอของท่านด้วยเหตุตามกฎหมายหรือคำสั่งศาลหรือกรณีที่การใช้สิทธิของท่านจะมีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

    5.2. สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องสมบูรณ์และเป็นปัจจุบันหากท่านพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นปัจจุบันท่านมีสิทธิขอให้แก้ไขเพื่อให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบันสมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้

    5.3. สิทธิในการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิขอให้บริษัทลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ต่อไปทั้งนี้การใช้สิทธิลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด

    5.4. สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

    5.5. สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านเว้นแต่กรณีที่บริษัทมีเหตุในการปฏิเสธคำขอโดยชอบด้วยกฎหมาย

    5.6. สิทธิในการขอถอนความยินยอมในกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทในการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิถอนความยินยอมเว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิโดยกฎหมายให้บริษัทจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลต่อไปหรือยังคงมีสัญญาระหว่างท่านกับบริษัทที่ให้ประโยชน์แก่ท่านอยู่

    5.7. สิทธิในการขอรับส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบริษัทรวมถึงอาจขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่นทั้งนี้การใช้สิทธินี้จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด

 

6.      ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลา6ปีทั้งนี้เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวบริษัทจะทำการลบทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

 

7.      การเปลี่ยนแปลงแก้ไขคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ บริษัทอาจพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร และจะทำการแจ้งให้ท่านทราบ ผ่าน QR Code ที่ติดไว้ที่ทางเข้า หรือที่เคาน์เตอร์คิดเงิน โดยมีวันที่ของเวอร์ชั่นล่าสุดกำกับอยู่ตอนท้าย อย่างไรก็ดี บริษัทขอแนะนำให้ท่านโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบประกาศฉบับใหม่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะก่อนที่ท่านจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัท

โดยในการออกใบกำกับภาษีเต็มรูปของท่านถือเป็นการรับทราบตามข้อตกลงในประกาศนี้หากท่านยังคงขอใช้บริการต่อไปภายหลังจากที่ประกาศนี้มีการแก้ไขและนำขึ้นประกาศในช่องทางข้างต้นแล้วจะถือว่าท่านได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

 

8.      การติดต่อสอบถาม

ท่านสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ได้ที่

8.1      ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล(DataController)

  • ชื่อ: บริษัทไดโซซังเกียว (ประเทศไทย) จำกัด
  • สถานที่ติดต่อ:1/7-9 โกดังF,G,H ถนนพัฒนาชนบท3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
  • ช่องทางการติดต่อ: อีเมล: pdpa@daisothailand.com

 

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของลูกค้าบุคคลที่ขอออกใบกำกับภาษีเต็มรูป Rev.01 : 07/06/2022

 
นโยบายความเป็นส่วนตัว

คำประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของ ลูกค้าบุคคลที่สั่งจองสินค้า
คำประกาศความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด (CCTV Privacy Notice)
คำประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)