นโยบายการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน
ReadyPlanet.com
นโยบายการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน

นโยบายการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทําโดยเจตนาสุจริตทาง [www.daisoeshop.com]จะ

ปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้และเก็บรักษาข้อมูลของผู้

ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจํากัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดําเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

 

ทั้งนี้ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลข้อร้องเรียน

และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มี

หน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

 

การดําเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน

[www.daisoeshop.com]จะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันทีและแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการ

สอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนและดําเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม

 

[www.daisoeshop.com]จะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดําเนินงาน

ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถ

ติดต่อได้และส่งมายังwww.daisoeshop.comได้3 ช่องทางคือ

 

ช่องทางที่1 ติดต่อผ่านโทรศัพท์ 02-138-9611

ช่องทางที่2 โปรแกรม Line โดยติดต่อมายัง Line ID : @daisothailand

ช่องทางที่3 ผ่าน Facebook โดยติดต่อมายังhttps://www.facebook.com/daisothailand/
การคืนสินค้า

นโยบายความเป็นส่วนตัว
การคืนสินค้า