คำประกาศความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด (CCTV Privacy Notice)
ReadyPlanet.com
คำประกาศความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด (CCTV Privacy Notice)

 

คำประกาศความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด

(CCTVPrivacyNotice)

 


 

บริษัทไดโซซังเกียว(ประเทศไทย)จำกัด (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้เรียกว่า“บริษัท”) ดำเนินการใช้กล้องวงจรปิด(CCTV)สำหรับการเฝ้าระวังสังเกตการณ์ในพื้นที่ภายในและรอบบริเวณสำนักงานคลังสินค้าและร้านไดโซ(ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า“พื้นที่”)ของบริษัทเพื่อการปกป้องชีวิตสุขภาพและทรัพย์สินทั้งนี้บริษัททำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานลูกค้าลูกจ้างผู้รับเหมาผู้มาติดต่อหรือบุคคลใดๆ(ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า“ท่าน”)ที่เข้ามายังพื้นที่โดยผ่านการบันทึกภาพด้วยอุปกรณ์กล้องวงจรปิดดังกล่าว

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิด(“ประกาศ”)ฉบับนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยซึ่งข้อมูลที่สามารถทำให้สามารถระบุตัวท่านได้(ข้อมูลส่วนบุคคล)รวมทั้งสิทธิต่างๆของท่านดังนี้

 

1. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

     1.1 เพื่อการปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยส่วนตัวของท่านซึ่งรวมไปถึงทรัพย์สินของท่าน

     1.2 เพื่อการปกป้องอาคารสิ่งอำนวยความสะดวกและทรัพย์สินของบริษัทจากความเสียหายการขัดขวางการทำลายซึ่งทรัพย์สินหรืออาชญากรรมอื่น

     1.3 เพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อการยับยั้งป้องกันสืบค้นและดำเนินคดีทางกฎหมาย

     1.4 เพื่อการให้ความช่วยเหลือในกระบวนการระงับข้อพิพาทซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างที่มีกระบวนการทางวินัยหรือกระบวนการร้องทุกข์

     1.5 เพื่อการให้ความช่วยเหลือในกระบวนการสอบสวนหรือกระบวนการเกี่ยวกับการส่งเรื่องร้องเรียน

     1.6 เพื่อการให้ความช่วยเหลือในกระบวนการริเริ่มหรือป้องกันการฟ้องร้องทางแพ่งซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน

 

 

2. ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานกฎหมายดังต่อไปนี้

 ❒ การป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่น

เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทหรือบุคคลอื่นโดยประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งควบคุมดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานและทรัพย์สินของบริษัท

 

3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมและใช้

ตามวัตถุประสงค์ตามที่ได้แจ้งในข้อ2.บริษัททำการติดตั้งกล้องวงจรปิดในตำแหน่งที่มองเห็นได้รวมถึงพื้นที่ที่บริษัทเห็นสมควรว่าเป็นจุดที่ต้องมีการเฝ้าระวังเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านเข้ามายังพื้นที่ดังต่อไปนี้

 

รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

        ภาพนิ่ง

        ภาพเคลื่อนไหว

        เสียง

        ภาพทรัพย์สินของท่านเช่นพาหนะกระเป๋าหมวกเครื่องแต่งกายเป็นต้น

           

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลในกล้องวงจรปิดที่เกี่ยวกับท่านไว้เป็นความลับและจะไม่ทำการเปิดเผยเว้นแต่กรณีที่บริษัทมีความจำเป็นเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการเฝ้าระวังสังเกตการณ์ตามที่ได้ระบุในประกาศฉบับนี้บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลในกล้องวงจรปิดแก่ประเภทของบุคคลหรือนิติบุคคลดังต่อไปนี้

4.1. หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนในการบังคับใช้กฎหมายหรือเพื่อการดำเนินการสืบสวนสอบสวนหรือการดำเนินคดีความต่างๆ

4.2.    ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเพื่อความจำเป็นในการสร้างความมั่นใจในเรื่องการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตร่างกายสุขภาพรวมทั้งทรัพย์สินของท่านหรือบุคคลอื่น

 

5. สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ.2562ของท่าน

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ.2562มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในความควบคุมของท่านได้มากขึ้นโดยท่านสามารถใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ.2562เมื่อบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

5.1.สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิขอเข้าถึงรับสำเนาและขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมไว้โดยปราศจากความยินยอมของท่านเว้นแต่กรณีที่บริษัทมีสิทธิปฏิเสธคำขอของท่านด้วยเหตุตามกฎหมายหรือคำสั่งศาลหรือกรณีที่การใช้สิทธิของท่านจะมีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

5.2.  สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องสมบูรณ์และเป็นปัจจุบันหากท่านพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นปัจจุบันท่านมีสิทธิขอให้แก้ไขเพื่อให้มีความถูกต้องเป็นปัจจุบันสมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้

5.3.  สิทธิในการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิขอให้บริษัทลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ต่อไปทั้งนี้การใช้สิทธิลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด

5.4.   สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

5.5.   สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านเว้นแต่กรณีที่บริษัทมีเหตุในการปฏิเสธคำขอโดยชอบด้วยกฎหมาย

5.6.  สิทธิในการขอถอนความยินยอมในกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทในการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิถอนความยินยอมเว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิโดยกฎหมายให้บริษัทจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลต่อไปหรือยังคงมีสัญญาระหว่างท่านกับบริษัทที่ให้ประโยชน์แก่ท่านอยู่

5.7.   สิทธิในการขอรับส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบริษัทรวมถึงอาจขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่นทั้งนี้การใช้สิทธินี้จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด

 

6. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการเฝ้าระวังสังเกตโดยการใช้อุปกรณ์กล้องวงจรปิดตามที่ประกาศนี้กำหนดบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในกล้องวงจรปิดที่เกี่ยวข้องกับท่านเป็นระยะเวลาประมาณ30-45วันทั้งนี้เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวบริษัทจะทำการลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป

 

7. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ บริษัทอาจพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร และจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่าน QR Code ที่ติดไว้ที่ทางเข้า หรือที่เคาน์เตอร์คิดเงิน โดยมีวันที่ของเวอร์ชันล่าสุดกำกับอยู่ตอนท้าย อย่างไรก็ดี บริษัทขอแนะนำให้ท่านโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบประกาศฉบับใหม่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะก่อนที่ท่านจะเข้ามาในพื้นที่ของบริษัท

อย่างไรก็ดีบริษัทขอแนะนำให้ท่านโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบประกาศฉบับใหม่อย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะก่อนที่ท่านจะเข้ามาในพื้นที่ของบริษัท

การเข้ามาในพื้นที่ของท่านถือเป็นการรับทราบตามข้อตกลงในประกาศนี้ทั้งนี้โปรดระงับการเข้าพื้นที่หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงในประกาศฉบับนี้หากท่านยังคงเข้ามาในพื้นที่ต่อไปภายหลังจากที่ประกาศนี้มีการแก้ไขและนำขึ้นประกาศในช่องทางข้างต้นแล้วจะถือว่าท่านได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

 

8. การติดต่อสอบถาม

ท่านสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ได้ที่

8.1.   ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (DataController)

  • ชื่อ: บริษัทไดโซซังเกียว (ประเทศไทย) จำกัด
  • สถานที่ติดต่อ:1/7-9 โกดังF,G,H ถนนพัฒนาชนบท3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
  • ช่องทางการติดต่อ: อีเมล : pdpa@daisothailand.com

 

คำประกาศความเป็นส่วนตัวในการใช้กล้องวงจรปิดRev.01 : 07/06/2022

 
นโยบายความเป็นส่วนตัว

คำประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของ ลูกค้าบุคคลที่ขอออกใบกำกับภาษีเต็มรูป
คำประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของ ลูกค้าบุคคลที่สั่งจองสินค้า
คำประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)